Карстов комплекс Драгоманско блато


dragimansko blato korica knigaDragoman4

„Карстов комплекс Драгоманско блато” е най-новата влажна зона за страната, включена в списъка на Рамсарска конконвенцията на 11 февруари 2011 г.
Драгоманското блато се намира на около 1 км. от гр. Драгоман, при 701 м. надморска височина. Площта, която заема, е около 300 хектара, приблизително около 480 футболни игрища. Най-дълбокото място извън каналите е около 2 метра. То е най-голямата естествена карстова влажна зона в България. Пъстрата мозайка от тръстика, папур, камъш, острица и открити водни площи оформя живописен пейзаж и приютява редица редки и защитени видове. От най-известните видове растения са алдровандата (aldrovanda vesiculosa), хищно плаващо растение, срещано единствено в Драгоманското блато, след успешното й възстановяване от СДП „ Балкани“, водната лилия, блатния ирис, шахматовидната ведрица, ниската теменуга.
Птиците са най-голямото богатство на Драгоманското блато. То е важна спирка за мигриращите водолюбиви птици, защото се намира на древния прелетен път „Via Aristotelis“. До сега в района са установени 220 вида, от които 125 гнездят и отглеждат поколението си тук. Блатото е жизнено важно за гнезденето на два световно застрашени вида – белооката потапница (aythya nyroca ) и ливадния дърдавец ( crex crex ). Сред новите гнездящи видове са сивата патица, кафявоглавата потапница, големият гмурец, голямата бяла чапла / от 2007 г. гнезди и отглежда потомството си в Драгоманското блато/, сивата и ръждивата чапла, големия и малкия воден бик, речният дъждосвирец и др. Видрата е един от най-редките бозайници, което обитават блатото, сред влечугите често срещани са обикновената блатна костенурка и жълтоухата водна змия – безопасен и неотровен вид, а 6 вида жаби и 2 вида тритони намират тук място за своето размножаване.
Драгоманското блато е единственото в България с карстов произход, което му придава особено природозащитно значение. Заедно с влажните ливади от град Драгоман до с. Църклевци, то е обявено за Орнитологично важно място. То и областта “Чепън” са определени за представително местообитание от европейско значение за опазване на биологичното разнообразие (програма CORINE Biotopes).блато

В град Драгоман се намира и Център
за опазване на влажните зони „Драгоман-
ско блато“, в който може да бъде видяна
единствената в нашата страна експозиция
за влажните зони. Това е и единственият
специализиран център около столицата,
който предлага възможност за срещи,
уроци, лекции, семинари, работни групи
и други на ученици и природозащитници.
Центърът отваря врати при предварителна заявка.

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>